Sakramenty Święte

Sakrament chrztu

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Jezusa jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest nas wprowadza. Sakrament chrztu świętego, który otrzymujemy w imię Trójcy Świętej, jest rzeczywistością bardzo bogatą i obejmuje:

 

 • odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych,
 • narodzenie do nowego życia, przez które stajemy się przybranymi dziećmi Ojca, członkami Chrystusa i świątynią Ducha Świętego,
 • chrzest włącza nas do Kościoła i dzięki niemu stajemy się uczestnikami kapłaństwa Chrystusa,
 • sakrament ten wyciska na duszy niezatarte znamię, dzięki niemu jesteśmy konsekrowani do udziału w kulcie chrześcijańskim.
W naszej parafii sakrament chrztu świętego udzielany jest w każdą I niedzielę miesiąca, podczas Mszy św. o godzinie 14.00.
 
Rodzice pragnący ochrzcić dziecko powinni wraz z chrzestnymi odbyć nauki przedchrzcielne, które odbywają się w kościele parafialnym o godzinie 17.45 w sobotę poprzedzającą niedzielę udzielania sakramentu.
 

Katecheza obejmują następującą tematykę:

 • Teologia sakramentu chrztu św.
 • Przebieg liturgii sakramentu chrztu św.
 • Obowiązki rodziców i chrzestnych w religijnym wychowaniu dziecka.

 

Msza święta z okazji 1. rocznicy chrztu (roczki) w każdą III niedzielę miesiąca. 

 

Dziecko należy zgłosić w kancelarii parafialnej tydzień przed planowanym chrztem przynosząc ze sobą następujące dokumenty:

 • Akt urodzenia dziecka z USC
 • Wypełniony i podpisany przez obojga rodziców formularz zgłoszeniowy (formularz do druku)
 • Zaświadczenie o ukończonej katechezie przedchrzcielnej
 • Zaświadczenie, iż wybrani chrzestni są godni by pełnić tę funkcję (jeżeli nie są z naszej parafii)
 • Zaświadczenie o ukończonej przez chrzestnych katechezie przedchrzcielnej

Sakrament eucharystii

Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, bo Chrystus włącza Kościół i każdego z nas do swojej ofiary uwielbienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. 
Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy Ją przyjmują uczestniczą w Ofierze Pana Jezusa, wzmacniają więź miłości między sobą a Jezusem i karmią się „pokarmem” dającym życie wieczne.

Przygotowanie do przyjęcia I Komunii świętej w naszej parafii dotyczy dzieci szkoły podstawowej oraz dzieci 6-letnich (wczesnokomunijnych). W przygotowaniu do I Komunii świętej konieczne jest nie tylko przygotowanie samego dziecka, ale również jego rodziców i całej rodziny do spotkania z Chrystusem w Eucharystii. Cel ten realizujemy przez katechezę dla dzieci, ale także dla ich rodziców.

 

 
Sakrament bierzmowania

Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”.  Przez ten sakrament ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem.  Otrzymują moc Ducha Świętego, by w ten sposób jako prawdziwi świadkowie Chrystusa szerzyli wiarę słowem i uczynkiem oraz bronili jej.

Do sakramentu bierzmowania przystępuje młodzież III klas gimnazjum po całorocznym przygotowaniu do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, na które składa się katecheza w szkole, katecheza przyparafialna oraz osobista troska o jak najlepsze wewnętrzne przygotowanie na przyjęcie mocy Ducha Świętego.

Dorośli, niebierzmowani mogą się przygotować do przyjęcia tego sakramentu poprzez indywidualny tok katechez, który należy uzgodnić z kapłanem.

 

Sakrament pokuty i pojednania

„Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem,
któremu, grzesząc zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą”
(KKK 1422).

Z sakramentu pokuty można skorzystać:
 • codziennie pół godziny przed każdą Mszą świętą
 • w czwartek od godz. 17.00 oraz w sobotę od godz. 16.00
   

Nie ma okazji do spowiedzi w niedziele przed mszami popołudniowymi (godz. 14.00 i 17.00)

 

 

 

Sakrament chorych
 
Przez święte namaszczenie chorych i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił,  a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu (por. KKK 1500).

Kapłani odwiedzają chorych w ich domach zgodnie z harmonogramem podawanym na bieżąco w Ogłoszeniach parafialnych. W nagłych przypadkach kapłan udaje się do chorego na każde wezwanie. Nadzwyczajni szafarze Komunii św. zanoszą Chrystusa Eucharystycznego do naszych chorych w każdą niedzielę.

Zachęcamy do wspólnej modlitwy w intencji chorych oraz ich opiekunów w każdą I sobotę miesiąca w sankuarium św. Walentego - Msza św. z nabożeństwem o godz. 10.00.
 

 

Sakrament małżeństwa

Małżeństwo, już z natury i z zamysłu Bożego, służy zbawieniu człowieka.
Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu,
aby stanowiło ono przymierze ludzi z Bogiem oraz mężczyzny z kobietą,
na wzór oblubieńczego przymierza Chrystusa z Kościołem.
Sakramentalne małżeństwo i rodzina są w Kościele najmniejszą wspólnotą zbawczą,
wypełniającą konkretne zadania we wspólnocie całego Ludu Bożego i słusznie nazywają się „domowym Kościołem” (por. KK 11).

Co jest potrzebne, aby zawrzeć sakramentalny związek małżeński?

 • uczestniczyć w cyklu czterech nauk przedślubnych, na które należy się zapisać na stronie internetowej: www.narzeczeni.katowicka.pl
  Można odbyć wymagane nauki w ramach programu Przed nami małżeństwo. Bliższe informacje na stronie internetowej: www.przednamimalzenstwo.pl
 • uczestniczyć w indywidualnych spotkaniach z powierniczką rodzin, na które należy się zapisać na stronie internetowej: www.narzeczeni.katowicka.pl lub telefonicznie: 696 045 162,
 • uczestniczyć w dniu skupienia dla narzeczonych
 • nie później niż na 5 miesięcy przed planowaną datą ślubu spisać protokół przedślubny.

 

Do protokołu należy przynieść:
 • jeśli ślub ma być konkordatowy – zaświadczenia z USC; jeśli wcześniej był ślub cywilny – akt zawarcia małżeństwa z USC,
 • dowody osobiste,
 • akt chrztu św., jeśli chrzest odbył się poza naszą parafią,
 • poświadczenie przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli adnotacji tej nie ma na akcie chrztu św.),
 • świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej lub zawodowej,

 

Jeśli narzeczeni mieszkają poza naszą parafią formalności ślubne załatwiają w parafii narzeczonej lub narzeczonego (protokół przedślubny) i dostarczają do kancelarii parafii ślubu Licencję do zawarcia małżeństwa.

 

 

 
Sakrament święceń

 • Święcenia są jednym z siedmiu Sakramentów Świętych. Wyróżniamy trzy stopnie święceń: diakonat, prezbiterat i biskupstwo.
 • Diakon – asystuje kapłanowi w czasie Mszy św., odczytuje Ewangelię, może wygłosić kazanie, jest zwyczajnym szafarzem Komunii Świętej. Może samodzielnie udzielać sakramentu chrztu św. i asystować przy zawieraniu sakramentu małżeństwa, odprawiać nabożeństwa oraz błogosławić. Nie może odprawiać Mszy św., słuchać spowiedzi i udzielać namaszczenia chorych.
 • Prezbiter – sprawuje sakramenty i głosi Słowo Boże w powierzonej sobie parafii. W przypadku zagrożenia śmierci może udzielić sakramentu bierzmowania. Nie może udzielać święceń kapłańskich.
 • Biskup – posiada pełnię święceń. Jest odpowiedzialny za głoszenie Słowa Bożego w swojej diecezji. Udziela sakramentu bierzmowania i święceń. Posiada sukcesję apostolską – nieprzerwany ciąg święceń biskupich od czasów apostolskich. W Archidiecezji katowickiej święcenia diakonatu odbywają się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w wybranych parafiach diecezji, a święcenia kapłańskie w drugą sobotę maja w Archikatedrze Chrystusa Króla. W czasie Mszy św. prymicyjnej, na mocy przywileju udzielonego przez Ojca Świętego, Ksiądz Prymicjant udziela wszystkim obecnym błogosławieństwa papieskiego. Ci, którzy przyjęli Komunię św., lub uczynią to w najbliższym czasie, i pomodlą się w intencji Ojca świętego, mogą zyskać odpust zupełny.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Bartłomieja Apostoła, siedziba: Bieruń, Krakowska 3.